In het nest

Eem is hier geboren op 11 juni 2019 en een dochter van Dieke (Dieke Aukje fan è Nije Leane) en Sybe (Maiko Rintje v.h. Zandhiem). Ze woog 320 gram bij de geboorte.

1 dag oud
Stabyhoun.nl 

1 week oud
Stabyhoun.nl 

2 weken oud
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

3 weken oud
Stabyhoun.nl 

4 weken oud
Stabyhoun.nl 

5 weken oud
Stabyhoun.nl  

6 weken oud
Stabyhoun.nl

7 weken oud
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl   

Stabyhoun.nl 

8 weken oud
Stabyhoun.nl